Lychee Strawberry Shortcake

Lychee Strawberry Shortcake

lychee & strawberry pieces . lychee soaked vanilla sponge . lychee whipped cream

6″ round | $39 | serves 6-8

8″ round | $50 | serves 10-12